Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


 

OSLO FENGSELS VISJON:  
TRYGGHET OG MANGFOLD – MED MULIGHETER FOR ALLE  

 

Trygghet
Oslo fengsel skal være et trygt sted for alle, både for innsatte og ansatte. Vi skal også sørge for trygghet for samfunnet. Trygghet skal skapes gjennom gode, sikre og humane rutiner og et godt omsorgsarbeid, basert på etatens verdier og prinsipper og de yrkesetiske retningslinjene. Denne ambisjonen har forankring i etatens målsettinger:

”Straffbare handlinger og svikt under gjennomføringen skal motvirkes”, (delmål 1).
"Alvorlig, organisert og grenseoverskridende kriminalitet skal bekjempes”, (delmål 2).
og
”Gjennomføringen skal legge til rette for at innsatte/domfelte sikres de tjenester og rettigheter som lovgivningen gir dem krav på”. (Delmål 5).

 

 

Mangfold
Vårt tilbud skal være mangfoldig. Oslo fengsel skal ha et tilbud som ikke følger en retning, men som er lagt opp mot følgende delmål for etaten:

”Gjennomføringen skal tilpasses individuelt og være preget av målrettet samhandling mellom tilsatte og domfelte/innsatte”, (delmål 6).

En individuell tilpasning bør innebære et mangfoldig tilbud. Det er svært få av våre 392 innsatte som har samme utgangspunkt mht. risiko og behov. Alle har sin forskjellige historie. Mangfold skal gjennomsyre våre opplegg.

 Mangfoldet skal bidra til normalisering og alminneliggjøring. Mangfoldet skal bidra til en god tilbakeføring til samfunnet. Mangfoldet skal bidra til et godt sikkerhetsnivå. Mangfoldet skal bestå av både spesielle programmer og tradisjonelle tilbud som arbeid, opplæring, kultur- og fritidsaktiviteter, miljøarbeid og den gode målrettede samtalen.

Mangfoldet skal også gjelde våre ansatte. Det skal være variasjon i mulighetene for den enkelte ansatte. Vi skal ha fleksible utviklingsveier og det skal legges tilrette for en livsfaseorientert personalpolitikk.

 

 

Muligheter
Skal indikere vår ambisjon om at det: ”...i hele gjennomføringsperioden skal tilrettelegges for en kriminalitetsfri tilværelse etter gjennomført straff”, (delmål).

Muligheter er et positivt ord. Vi skal legge forholdene til rette for rehabilitering basert på den enkeltes behov. Dette krever imidlertid aktive handlinger også fra de innsattes side. Ingen kan tvinges inn i rehabilitering, men man kan motiveres inn i det. Dette motivasjonsarbeidet skal skje gjennom hele gjennomføringsperioden.

”Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster”, (del 2 av etatens hovedmål).

 

 
Alle
betyr at ingen skal unntas fra denne ambisjonen – ansatte og innsatte.