Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Telefoner til Oslo fengsel   - kontakt med innsatte

Oslo fengsels ansatte har taushetsplikt, og kan ikke bekrefte eller avkrefte telefonhenvendelser som gjelder innsatte.   

Samtlige henvendelser som gjelder kontakt med innsatte må derfor skje per e-post slik at vi kan kvalitetssikre at riktig informasjon gis. 

Advokater og andre som er unntatt fra kontroll skal ved behov for samtale med innsatt, sende e-post til: 8110.Portvakt@kriminalomsorg.no. Der må navn og telefonnummer til advokaten eller personen som skal kontaktes fremkomme.

Portvakten kontakter uten ugrunnet opphold avdelingen hvor den innsatte er plassert og ber om at den innsatte tar kontakt med advokaten/personen. Dette for at vi skal kunne gi mest mulig korrekt informasjon angående den innsatte.

Det er avdelingsbetjentens oppgave å kontrollere at det er den rette vedkommende den innsatte kontakter, samt at det er innenfor vilkårene.

 

Viktige beskjeder fra innsattes pårørende.

Dersom pårørende ringer med viktige beskjeder til en innsatt, må slike henvendelser også sendes i e-post til: 8110.portvakt@kriminalomsorg.no.

Ved telefonhenvendelse kan sentralbordet verken bekrefte eller avkrefte om den de vil gi beskjeden til sitter her i fengselet.  

 

Henvendelser fra barnevern, bank eller andre offentlige kontor

Slike henvendelser skal også gå via 8110.portvakt@kriminalomsorg.no. Imidlertid skal portvakten uten ugrunnet opphold henvende seg til avdelingsleder eller operativ førstebetjent i anledning saken.

Innkommende e-post på 8110 portvakt ikke vil bli besvart. Ettersom dette er en ny rutine for Oslo fengsel ber vi om forståelse for en innkjøringsperiode av disse.

 

 

OM FENGSLET

Her følger en kort presentasjon av fengslet og de forskjellige avdelingene:

 

MOTTAKS- OG VARETEKTSENHETEN
(Avdeling B)
.

Alle som blir satt inn i Oslo fengsel i varetekt eller på dom, skal starte sitt opphold i denne enheten.
I D-blokka ligger alle funksjonene som har med registrering, innsettelse, mottak og plassering av den innsatte å gjøre. Alle nyinnsatte skal gjennom en grundig kartlegging de første dagene av oppholdet. Dette er et samarbeid mellom fengselet, helse- og skolemyndighetene. Innsatte som sitter i varetekt med restriksjoner (forbud og kontroll) hører naturlig inn under denne enheten, da det vil være mye kartleggings- og krisehåndteringsarbeid i denne fasen av oppholdet. Enheten har en viktig funksjon i forhold til risiko- og behovsvurderinger av de nyinnsatte.

Hovedtyngden av de varetektsinnsatte blir etter denne første fasen plassert i A-blokka. Her er det gode muligheter for et differensiert tilbud til de innsatte, med flere arbeids- og skoletilbud, i tillegg til ulike fritidsaktiviteter.

Blokka har fengslets sikkerhetsavdeling knyttet til seg, og i forbindelse med denne ligger også 1. avdeling, en avdeling med fokus på innsatte med store psykiske problemer.

Enheten har også et spesielt dagtilbud rettet mot innsatte som har et særlig tungt opphold, MASH (Mangfoldig Aktivisering Som Hjelper). Tilbudet er en felles ressurs for hele Oslo fengsel, spesielt for de innsatte som isolerer seg.

Et spesielt tilbud i enheten er også aktivitetstilbudet MAKIS (Motivering, Aktivisering, Konkretisering/Kreativitet, Individualisering, Samarbeid). Dette er et sysselsettingstilbud til innsatte i en tung varetektssituasjon.

Enheten har ellers tilbud om «stressmestringsprogram» til innsatte som ønsker det. Programmet er spesielt velegnet for innsatte som sitter i varetekt. Temaer er inntakssamtale med informasjon og krisehåndtering, ventilering av følelser og reaksjoner, avspennings- og stressmestringsteknikker.

 

 

Mottaks- og varetektsenheten (Avd.B/Bayern)
Boenheten (Avd.A/Botsen)
Stifinnern (Avd.C)
Arbeidsdriften
Skolen


D-blokka med mottaks- og varetektsenheten.

 


A-blokka med mer diffrensierte tilbud til innsatte.

 


1.avdeling i A-blokka.

BOENHETEN (Avdeling A).
Enheten har 151 innsatte. Den består av tre typer avdelinger: restriktive avdelinger, basisavdelinger og kontraktsavdelinger. På en basisavdeling har den innsatte krav på basistilbud som arbeid, skole og fritidsaktiviteter. Noen basisavdelinger har også tilbud om programvirksomhet. Alle avdelingstypene har kontaktbetjentordning og tilbud om fremtidsplanlegging.

Avdelingene B-1 og C-1 er restriktive avdelinger.
Her sitter innsatte som ikke fungerer på basisavdelingene eller som ikke ønsker å være på slike fellesskapsavdelinger. Disse to avdelingene samarbeider tett med en arbeidsstue som er knyttet til arbeidsdriften og med fritidsavdelingen (A-1), hvor det er spesielle tilbud lagt opp for denne gruppen innsatte.

Avdeling A-2 er en basisavdeling med et godt aktivitetstilbud til alle innsatte. Her sitter i hovedsak innsatte med utenlandsk statsborgerskap, som skal utvises av landet etter oppholdet.

Avdeling B-2 er en basisavdeling med et spesielt tilbud til innsatte som ønsker å gjøre noe med sitt rusproblem. Avdelingen tilbyr rusprogram.

Avdeling C-2  er en kontraktsavdeling som har et tilbud til innsatte som er motiverte for å holde seg rusfrie.
Innholdet er målrettet, med programvirksomhet (Brottsbrytet) som en del av fundamentet.

Avdeling A-3 er en basisavdeling med et variert arbeids- og fritidstilbud.

Avdeling B-3 kaller vi «senioravdelingen».
Dette er et spesialtilbud til senioransatte og seniorinnsatte som setter pris på et noe roligere tempo.

Avdeling C-3 er en kontraktsavdeling. Avdelingen kalles ”TOG-avdelingen”, som står for Tiltak Overfor Gjengangere. Avdelingen har et tilbud til gjengangere som er motivert for å gjøre noe med livet sitt.
Her er det spesielt fokus på løslatelsesarbeid og motivasjonsarbeid for overføring til behandling, til overgangsboliger eller til tett oppfølging av friomsorgen.

avd A
Avdeling A består av tre fløyer med celler som er
bygd ut i hver sin retning.

               

avd A C-floy
Her ser vi en av de tre fløyene som hver består av
tre etasjer.

STIFINNERN  (Avdeling C)
Et tilbud til innsatte med rus og avhengighetsproblemer.

Stifinnern ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo fengsel og Tyrilistiftelsen i 1992. Prosjektet var et forsøk på å møte et sterkt økende antall innsatte med rusproblemer. I 1995 ble prosjektet gitt permanent status. Etter diverse flyttinger og omorganiseringer drives Stifinnern idag fra avdeling C i Oslo fengsel.

Hva er Stifinner’n?
Stifinner’n  er et tilbud til innsatte med rusproblemer som ønsker å bruke soningstiden til å starte en endringsprosess. Det legges stor vekt på å skape et rusfritt miljø som gir rom for læring, vekst og utvikling. Stifinner’n drives av Oslo Fengsel og Tyrilistiftelsen.

Hvem kan søke Stifinner’n?
Mannlige innsatte fra hele landet med rusproblemer kan søke plass på Stifinner’n. Ved inntak er det ønskelig at innsatte har minimum 4-6 måneder igjen til forventet løslatelse. Den innsatte må ønske å gå inn i behandling etter oppholdet på Stifinner’n. Stifinner’n tar også imot innsatte i LAR behandling. Alle søknader behandles individuelt, og aktuelle søkere vil bli intervjuet.

Innhold
Stifinnerens hovedfokus er å bevisstgjøre den enkelte på sitt rus og avhengighetsproblem. Verktøy og metoder er blant annet:

 • Samtalegrupper
 • Individuelle samtaler
 • Fysiske aktiviteter
 • Sosial trening
 • Arbeidstrening
 • Permisjoner
 • Individuell kartlegging og forberedelse til videre behandling.

Stifinner’n legger vekt på fellesskap og gruppeprosesser for å kunne hjelpe den enkelte i sin utvikling. Det forventes at alle på Stifinner’n tar ansvar for å bidra til et godt fellesskap.

Stifinnerne skal utvikle sine evner og muligheter til å :

 • Lære å ta ansvar for egne valg
 • Klare å møte motgang og utfordringer uten å flykte inn i rus.
 • Tro på at det nytter å endre seg.

Etter fullført opphold på Stifinner’n blir de fleste overført videre til heldøgns rusbehandling, enten i medhold av straffegjennomføringsloven §12 eller som en frivillig overføring.

Søknaden:
Skriv et personlig brev til oss og fortell kort om deg selv. Søknaden bør innholde følgende punkter:

 • Litt historie om ditt rus - og kriminalitetsproblem.
 • Arbeid, skolegang og fritidsinteresser.
 • Hvilket forhold du har til din familie.
 • Dommens lengde, hvor lenge du har sonet, når du har permisjonstid inne og eventuelle uoppgjorte saker.
 • Hjemstedsadresse.
 • Fremtidsplaner.
 • Oppgi eventuelle kontaktpersoner i NAV eller i hjelpeapparatet forøvrig.
 • Eventuelt annet du mener er av interesse for oss.

 

Hvis det er vanskelig å skrive søknad, eller om du lurer på noe, kontakt oss gjerne, eller få hjelp av din kontaktbetjent eller sosialkonsulent på anstalten.

Søknad sendes tjenestevei til:

Stifinner’n
Postboks 9292, Grønland
0134 Oslo

 

                       


Stifinnern har et eget hus som ligger mellom
blokkene på avd. B.

                       


På Stifinnern er rommene både litt større og
hyggeligere enn på resten av fengslet.

 

ARBEIDSDRIFTEN

Hovedmålet for arbeidsdriften er å aktivisere flest mulig innsatte på en trygg og sikker måte, kombinert med tilførsel av ferdigheter og kunnskaper.

Arbeidsdriften i Oslo fengsel består av:

Arbeidsstua: – Hvor det i hovedsak produseres produkter i glass og keramikk. De sysselsetter alle typer innsatte, men i hovedsak de som soner tyngst på avd. A.

Monteringsverkstedet: - Hvor hovedtyngden av arbeidsoppgavene er montering/sammensetting av deler til et ferdig produkt, i samarbeid med eksterne kunder.
Lokalene huser også en systue der blant annet allt av sengetøy ved Oslo fengsel blir produsert. I tillegg er det også et hobbyverksted der diverse treprodukter for salg i Benny Butikk produseres.
Monteringsverkstedet samarbeider med NAV vedrørende både lokaler og fag. NAV gjennomfører kurs i datakortet og har kurs bl.a. i stilasbygging og truckførerkjøring.

Hustrykkeri: - Her er hovedsysselsettingen å produsere trykksaker til eget bruk, samt oppdrag for eksterne samarbeidspartnere. I tillegg deler vi lokalene med GVO (skolen), der det blant annet er selvstudiegrupper og formgivingsfag.

Snekkerverksted: - Her er det en stor og mangfoldig produksjon av store og små treprodukter, både for salg og til internt bruk.

Smia:- Dette er en kunstsmie som produser produkter på bestilling, stort sett til eksterne kunder, samt for salg i vår butikk.

Vaskeri: - Her blir alt tøy til innsatte vasket, det være seg anstalt tøy og privattøy.

Renhold: - Dette er en av hovedsysselsettingstiltakene ved fengslet der innsatte står for allt renhold av Oslo fengsels mangfoldige arealer.

Cellearbeid: - Her har vi et tilbud til innsatte som i en varetekstsituasjon har restriksjoner påført av retten som begrenser deres bevegelsesmulighet.

Benny Butikk: - Butikken ble igangsatt den 03.11.04 i samarbeid med arbeidsdriften ved Bredtveit fengsel.

Benny Butikk er lokalisert i den opprinnelige presteboligen og har åpent for publikum to dager per uke, tirsdag og torsdag. Målsettingen på sikt er at også butikken skal være et syselsetting og mestringstiltak for innsatte, men per i dag er ingen innsatte i fast arbeid i disse lokalene. Det har sin forklaring i lokalenes beliggenhet sett opp imot den kategori innsatte vi huser.

Felles for alle våre arbeidsplasser er at de forsøker å sysselsette alle kategorier innsatte, det være seg tunge rusmisbrukere, innsatte med tunge adferdsproblemer og hardt belastede kriminelle, uavhengig av nasjonalitet og bakgrunn.

Det er med stolthet vi kan fremvise produkter av høy kvalitet, og som tydeligvis er attraktive gaveartikkler, både til jul og til andre anledninger gjennom året.

Sjekk Benny Butikks hjemmeside her!

Biblioteket: Det er to bibliotek i Oslo fengsel med tilsammen tre arbeidsplasser. Her kan den innsatte lære seg litt om bøker, systemer og kundeservice i et fargerikt og aktivt miljø.


På arbeidsstua blir det laget ting av tekstiler, glass
og keramikk.

 


Snekkerverkstedet.

 

 


Smia.

 

 

 

 

 


Biblioteket på avdeling A.

  

 

 

Sluttsamtale skjema