Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version


 


 
 


HISTORIE

I 1837 nedsatte regjeringen en kommisjon som skulle vurdere forholdene vedrørende gjennomføringen av frihetsstraff. I 1841 fremla kommisjonen sin innstilling, Stortinget behandlet den og bevilget midler til oppføring av et botsfengsel i Christiania.
Byggearbeidene ble igangsatt i 1844, og i 1851 ble anstalten tatt i bruk. Den hadde da plass til 240 fanger.
Plassbehovet i kretsfengslene og ved de mindre anstaltene var i 1920 årene akutt, fordi en rekke fengsler hadde blitt nedlagt etter århundreskiftet. For å avhjelpe behovet besluttet Stortinget i 1933 å gå til innkjøp av Actiebryggeriets eiendom i Oslo, som grenset til botsfengslet, og bygge nytt fengsel der. Den første del av dette nye kretsfengslet sto ferdig i 1934, de øvrige deler ble tatt i bruk etter hvert som de ble ferdige.

Fengselssykehuset ble tatt i bruk februar 1940. Sammen med avdelingen i Møllegaten 19 fikk Oslo kretsfengsel ca. 500 plasser og ble dermed den største fengselsanstalten i landet. (på dette tidspunkt var ikke Botsfengselet en del av Oslo kretsfengsel). Dette betydde også en avlastning for landsfengslene da en av avdelingene ved det nye kretsfengselet ble tatt i bruk som landsfengselsavdeling i 1937, samtidig som et nytt tilbygg ved Botsfengselet var åpnet våren 1934.
Akershus landsfengsel på Akershus festning ble nedlagt i juni 1950. Denne nedleggelsen førte til at Botsfengslet var det eneste gjenværende landsfengsel for menn. Fengslet hadde ikke kapasitet til å ta imot samtlige landsfengselsfanger.
Fengselsreformen av 1951 gikk inn for at Botsfengslet skulle moderniseres og at antall plasser skulle reduseres fra 226 til 180. Det skulle bygges et landsfengsel i Tronheim og et i nærheten av Oslo. Man hadde funnet ut at det ble for kostbart å modernisere Botsfengslet, og landsfengslet på Østlandet skulle erstatte dette. På bakgrunn av økonomi ble det imidlertid bare bygget et landsfengsel (Ullersmo), mens man hevet soningsgrensen for noen kretsfengsler fra fem måneder til halvannet år.
I 1970 ble Botsfengslet nedlagt som landsfengsel og de innsatte overført til Ullersmo. Fengslet gjennomgikk så en fullstendig innvendig modernisering og ble i 1975 overtatt av Oslo kretsfengsel som ny avdeling A i stedet for Møllergaten 19, som ble revet.

Avdeling A, det vil si det gamle Botsfengselet ble nedlagt sommeren 2017. Det er foreløpig ikke tatt noen beslutning om hva det skal brukes til i fremtiden.

avd A
Oslo fengsel avdeling A er i dag det eldste fengsel som er i drift i Norge.
Fengslet stod ferdig i 1851 og lå den gangen langt på landet.