Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


BESØK

 

Generell informasjon for alle besøkende til Oslo fengsel.

Besøk til avdeling A
Besøk til avdeling B
Besøk til avdeling C
Andre besøkende
Info til visitorer

Penger
Kart

 

FFP har mye bra informasjon. Sjekk ut Facebook eller hjemmesiden.

Innsatte kan motta ett besøk per uke.

Innsatte med besøk av egne barn innvilges i tillegg ett besøk per uke til dette formålet.

Besøkende med lang reisevei (fra utlandet, annen kant av landet etc) kan innvilges ekstra besøk etter skriftlig søknad per mail eller brev.

Besøksbestilling:

Klarering av besøkende
Alle som ønsker å besøke innsatte ved Oslo fengsel må søke om dette på eget skjema: Søknad om besøkstillatelse.

Skjemaet sendes av den besøkende til:

Oslo fengsel
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 SANDNES

Eller per mail. Du må da oppgi navn, personnummer, adresse og relasjon til innsatte.

Når Oslo fengsel mottar søknaden setter klareringsarbeidet i gang. Alle besøkende blir sjekket opp mot strafferegisteret til politiet.
Når dette arbeidet er gjort sender fengselet ut besøkstillatelse. Den besøkende kan etter å ha mottatt denne bestille besøk til den innsatte. Behandlingen av besøkssøknaden kan ta 14 dager.
For å ivareta ro, orden og sikkerhet i fengselet, innhentes og registreres personopplysninger om den som søker om besøkstillatelse. Eksempel på opplysninger som innhentes er navn, adresse, personnummer, relasjon til den innsatte, vandel og andre relevante opplysninger fra politiet.

Hvis du ønsker å besøke en innsatt må du sørge for at den innsatte fører deg opp på sin besøksliste. Denne ordningen har vi for at den innsatte selv skal kunne bestemme hvem han vil ha besøk av. Vi formidler ikke kontakt mellom pårørende og innsatte vedrørende ønsker om besøk. Hvis ikke innsatte har ført opp deg på sin liste må du evt. henvende deg til innsatte pr. brev. Oslo Fengsel har ikke anledning til å gi opplysninger om innsatte til pårørende da vi er bundet av taushetsplikt.

Den innsatte kan bare motta besøk av ett begrenset antall personer. I tillegg til nærmeste familie kan det kun stå fire navn på besøkslisten, disse kan imidlertid byttes ut ved behov. Man kan ikke søke klarering uten å stå på denne listen.

Mindreårige.
Barn i aldersgruppen 16-18 år kan besøke sin egen far uten å være i følge med en voksen så fremt slektskap kan dokumenteres ved klarering og bestilling av besøk. Skritflig samtykke fra barnets nærmeste pårørende (mor/verge) kreves før besøket kan gjennomføres. Vi krever også at det første besøket med barn i alderen 16-18 år gjennomføres sammen med mor/verge før barnet kan komme alene på besøk.

Alle som skal medbringe barn på besøk må opplyse om dette ved bestilling. Hvis dette ikke gjøres kan man risikere å bli avvist når man møter ved fengselet.

Minner om at fra fytlte 15 år skal man klareres på lik linje med voksne.

Ber også om at barn fra fylte 12 år medbringer legitimasjon så langt det er praktisk mulig.

Disse samtykkeerklæringene kan lastes med her:

Samtykke besøkende under 18 år.

Samtykke besøkende under 16 år.

Åpningstider for besøksbestilling:.
Besøksbestilling kan gjøres på telefon 23 30 19 80 mandag til fredag mellom klokken 09.00 og 15.00. Stengt mellom klokken 11.00 og 12.00. Mail besvares også alle hverdager i samme tidsrom.

Unntaket er oppnevnt forsvarer i straffesak som kan møte uten bestilling i våre åpningstider. Alle besøkende, unntatt oppnevnt forsvarer og konsulære representanter, skal klareres på forhånd.

Sivilrettslige advokater sakal kontrolleres som ordinære besøkende og bestille tid dersom ikke annet er avtalt/godkjent av avdelingsleder for besøksavdelingen.

Avdeling A: besok-a@oslofengsel.no

Avdeling B: besok-b@oslofengsel.no

Bestilling at "sosiale besøk" som Barnevern, sosialkontor, behandlingsinstitusjoner etc. skjer direkte til besøksavdelingene, avd.B tlf: 2330 1981 og avd.A 2330 1705. Disse bør fortrinnsvis skje på dagtid før kl 1400. Offentlig oppnevnte forsvarere behøver ikke avtale tid. Besøksavdelingen har idag 5 advokatrom og disse fordeles etter først-til-mølla-prinsippet.

Det kommer mange forskjellige grupper besøkende til oss og vi er organisert i tre forskjellige avdelinger med forskjellige besøkslokaler, tider og innganger. Siden behovet for informasjon vil variere kan du klikke deg inn under for å få vite mer i forhold til hvilken gruppe du tilhører og hvilken avdeling du skal besøke.

Nærmere informasjon for pårørende som skal besøke innsatte finner du her.

Alle andre typer besøkende kan gå inn her:

 

 


Skal du til avdeling A benytter du denne inngangen fra Grønlandsleiret, populært kalt "Olsenbanden inngangen".

 


Inngangen til avdeling B og C fra Åkebergveien 11. Benytt døren venstre på bildet.


PENGER
Felles for alle avdelinger er at kontanter ikke mottas ved besøk. Eneste måten å sende innsatte penger på er med postanvisning eller bankgiro. Vær nøye med utfyllingen så kommer pengene raskere frem.

 

IBAN: NO42 78740657592

SWIFT/BIC: DNBANOKKXXX

KART
De røde pilene på kartet viser hvor du skal gå inn når du skal på besøk.